Data Market Kalite Yatırımlarındaki tüm süreçlerinde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmektedir. Bu yaklaşımla iş süreçlerimizi ve hedeflerimizi sürdürülebilir Kalite ilkeleriyle bütünleştirip, Toplam kalite yönetimi prensibini uygulamaktadır. Sahip olunan ISO : 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 27001 : 2013 Bilgi Yönetimi Güvenliği belgeleriyle izlenebilir, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilebilir entegre bir yönetim sistemi oluşturulmuştur.

 

Kalite Politikamız

Müşterilerimizin kritik iş uygulamalarında güvenebilecekleri, etik değerlere saygılı bir bilgi teknolojileri ortağı olarak kalite politikamız;

 • Kuruluş kurumsal kimliğine bağlı hareket etmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi etkileyen kanun ve mevzuatlara uymak
 • Sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek
 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkililiğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 • Çalışanlarımızın aktif katılımı ile kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak
 • Müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamak ve arttırmak
 • Müşteri şikayetlerini açıklık, tarafsızlık, gizlilik, kolay erişilebilirlik, adalet ve duyarlılık prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek
 • Müşteri talep ve şikayetlerini anlayarak ürün ve hizmet kalitesini güvence altına almak, sürekli gelişimini sağlamaktır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi teknolojileri hizmetlerinin devamlılığı kişilerden bağımsız, kurumsal bir çatı altında, BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamak,
 • Hizmetlerimizin ihtiyaçlarından doğan altyapı ihtiyaçları BGYS kapsam ve sınırları içinde sağlamak,
 • Kurum/kuruluşlarda var olan Ağ Hizmetleri, Yazılım ve Donanım, Bakım-Onarım servislerinin sürekli çalışır durumda olması için gerekli işletim ve teknik destek hizmetleri BGYS kapsam ve sınırları içinde vermek,
 • Müşterilerimizin, sözleşme dahilinde hizmet verdiğimiz kurum/kuruluşların beklentilerini yüksek düzeyde karşılamak, BGYS kapsam ve sınırları içinde sürdürmek.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli/ticari/özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum/kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde/kişi/kurum/kuruluşta müşterinin bilgisi/onayı olmaksızın gizlilik/bütünlük/elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliğini sağlamak,
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşuluyla BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymak, sözleşmelerden doğan üçüncü şahısların yükümlülüklerini/bağımlılıkları dikkate almaktır.
 • BGYS kapsamı ve sınırları içinde hizmet verdiğimiz tüm bilgi teknolojileri sistemlerinde işlenen  her türlü gizli/ticari/özel bilginin, hizmet verdiğimiz kurum/kuruluşun müşterisinin mahremiyeti olduğunu kabul ederek, bu bilginin herhangi bir yerde/kişi/kurum/kuruluşta müşterinin bilgisi/onayı olmaksızın gizlilik/bütünlük/elverişlilik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliğini sağlamak,
 • BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşuluyla BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymak, sözleşmelerden doğan üçüncü şahısların yükümlülüklerini/bağımlılıkları dikkate almaktır.

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Data Market sahip olduğu topluma değer katma misyonu, paydaşlarını geleceğe taşıma vizyonu ve öz değerlerinin bir parçası olarak tüm süreçlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızdan faaliyetlerini sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yönetmelerini, topluma değer katacak ve toplumu geleceğe taşıyacak projeleri gündemlerinde öncelikli olarak tutmalarını bekleriz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Data Market, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini daimi kılmayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi, İSG politikasının temel öğesi sayar. Bu kapsamda;

 • İSG ile ilgili belirtilen müşteri şartnamelerine, kanunlara, mevzuatlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun çalışmak,
 • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG Yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirme prensibine göre çalışmak
 • Katılımcı bir yönetim sistemi oluşturmak,
 • İnsan güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

 

Müşteri Menuniyeti Politikamız

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Ele Alma Politikamız

Data Market olarak sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti ilkesi uyarınca, müşteri talep ve şikayetlerini yasalara ve müşteri koşullarına uygun olarak açıklık, tarafsızlık, adalet ve gizlilik prensipleri doğrultusunda, hiçbir ücret talep etmeden, müşteri odaklı bakış açısı içinde en kısa sürede değerlendirmekteyiz. Müşteri şikayetlerini ele alma yöntemimiz anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde herkesin bilgisine açıktır.

 

Müşteri Öneri ve Şikayet Süreç Yaklaşımımız

Müşterilerimizden gelen öneri/şikayetler adil ve tarafsız bir şekilde yasal zorunluluklar çerçevesinde titizlikle değerlendirilmekte, düzenli raporlama alınmakta ve tüm çalışanlarımız bu doğrultuda sürekli iyileştirme hedefi ile çalışmaktadır. Müşteri şikayetleri takip süresince tüm erişim kanallarımız müşterilerimize ve kamuya açıktır. Süreç yaklaşımımızın temelini;

 • Karşılıklı değer yaratan ve sürdürülebilir iş birlikteliği kurulması,
 • Müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutulması ile müşteri ilişkilerinde sürekliliğin yaratılması
 • Kişisel bilgilerin gizli tutulması koşuluyla olabildiğince hızlı, etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması oluşturmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni 

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanıp 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren tümüyle yürürlüğe girmiştir.
 • Kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin  yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi
 • Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Data Market Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Data Market”) olarak, Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
 • Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?
 • Kanun uyarınca, Data Market olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,     muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,    sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetleri sunmak, acentelik hizmetlerini gerçekleştirmek, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
 • Kişisel verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
 • Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Data Market olmak üzere ana hissedarımız,  doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
 • Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?
 • İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?
 • Kanun’un 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra Kanun’dan doğan haklarınız aşağıdaki gibidir.
 • (1) Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;
 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına  itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.