Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

Sürdürülebilirlik Politikası

Data MarketPolitika ve ProsedürlerSürdürülebilirlik Politikası

Amaç ve Kapsam

Sürdürülebilirlik politikası, Data Market’in sürdürülebilirlik yaklaşımını ortaya koymayı amaçlar ve kurumun bu konudaki vizyonunu, yönetişim yapısını ve temel aldığı ilkeleri tanımlar.

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine almış olan Data Market, sürdürülebilirlik çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla ele alır. Çalışan, müşteri ve diğer tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarını dikkate alarak stratejilerini belirler ve uygular.  (ESG: Environmental, Social, Governance / Çevresel, Sosyal, Yönetişim).

Data Market sürdürülebilir teknoloji çözümleri ve dijitalleştirme projeleri ile müşterilerini, çalışanlarını ve diğer tüm paydaşlarını desteklerken, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal fayda sağlamak bilinci ile daha iyi bir dünya hedefler.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Yapısı

Sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilirlik Komitesi koordine eder ve doğrudan Yönetim Kuruluna raporlar. Sürdürülebilirlik Komitesi organizasyon yapı ve üyelerini web sitemizden inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Komitesi Organizasyon Yapısı

Sürdürülebilirlik Komitesi Rol ve Sorumlulukları

Sürdürülebilirlik Komitesi:

 • Sürdürülebilirlik stratejisini ve odaklanacak öncelikli konuları belirlemek, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütmek, izlemek, denetlemek, gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek
 • Yürüttüğü faaliyetler ile sürdürülebilirlik stratejileri ile iş stratejilerinin uyumlu olmasını sağlamak
 • Sürdürülebilirlik ile ilgili konuların Şirket’in üst yönetiminin gündeminde etkin bir şekilde yer alması ve karara bağlanması
 • İç ve dış paydaşların yer aldığı çalışma / proje Gruplarını oluşturmak ve bu yolla sürdürülebilirliğin Data Market’in iş yapış şekline entegre edilmesini desteklemek
 • Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek
 • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Data Market’in karbon ayak izini takip etmek, karbon salımını azaltmak ve düşük karbonlu ekonomi modeline geçişi desteklemek
 • Sürdürülebilirlik stratejisi hedeflerine ulaşılması için yardımcı olacak, ulusal ve uluslararası üyelik ve işbirliklerine karar vermek

Tüm komite üyeleri, Data Market sürdürülebilirlik stratejilerinin gerçekleşmesi için yukarıda yer alan ana sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftir.

Tüm çalışanlarımız Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun doğal bir üyesidir.

Sürdürülebilirlik Lideri, Komitenin etkin işleyişinden sorumludur ve sürdürülebilirlik ile ilgili konuların Şirket’in üst yönetiminin gündeminde etkin bir şekilde yer almasını ve karara bağlanmasını sağlar.

Sürdürülebilirlik Koordinatörü, kurumsal yönetişim ve risk yönetimi konularında Komiteyi geri bildirimleri ile besler, sürdürülebilirlik ile ilgili risklerin proaktif yönetimini destekler. Komitenin yılda 4 kez olmak üzere ve ihtiyaç görülen zamanlarda toplamasını sağlar.

Marka İletişim Temsilcisi, Data Market sürdürülebilirlik strateji, taahhüt ve aksiyonlarının doğru bir şekilde iç ve dış paydaşlara aktarılması için etkili bir iletişim ajandası ve yol haritası oluşturur. Yürüttüğü faaliyetler ile Data Market marka bilinirliği arttırır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Temsilcisi, sürdürülebilir bir işgücü yaratmak için insan kaynakları süreçlerini şekillendirmekten sorumludur. Bu doğrultuda

 • Kısa, orta ve uzun vadede iş gücü planlamalarını etkin şekilde yapar,
 • çalışan bağlılığını arttırmayı hedefler,
 • dünyadaki gelişmelere paralel olarak Data Market ve çalışanlarının gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve yetenekleri edinmesini destekler,
 • çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını arttırmak için iç eğitimler ve etkinlikler düzenler.

Detaylar için, Data Market Etik ve Çalışma Prensipleri nsan Kaynakları Politikasına bakabilirsiniz.

Tedarik ve Çevre Yönetim Sistemi Temsilcisi, çalışılan tedarikçiler içinde sürdürülebilirlik stratejileri ve uygulamaları olanlara yer vermek, geri dönüşüm uygulama ve projelerini şirket içinde yaygınlaştırmaktan sorumludur.

Bilgi Güvenliği Temsilcisi, Data Market’in müşteri ve paydaşlarına sağladığı ürün ve hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinin güvenlik, gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdür ve bu doğrultuda gerekli politikaları oluşturur, olası risklere karşı proaktif olarak risk yönetimini gerçekleştirir ve ilgili politika ve prosedürleri sürekli olarak geliştirir.

Hukuk ve Uyumluluk Temsilcisi, sürdürülebilir iş modelleri çerçevesinde mevcut ve yeni düzenlenmekte olan regülasyonlara ve mevzuata uyumluluk konusunda ilgili kontrol mekanizmaları kurgulamak ve uygulandığından emin olmakla mükelleftir. Mevcut regülasyon ve mevzuattaki değişiklikleri takip eder, Data Market iş modeline etkisini değerlendirir ve olası riskler konusunda Komite ve Yönetimi uyarır.

Çalışma Grupları, Komiteye bağlı olarak çalışır ve Komite tarafından görevlendirilir. Yaptıkları çalışmaları ve çalışmaların sonuçlarını Komiteye raporlarlar.

Komite Çalışma Esasları

 • Toplantı çağrısı Komite Koordinatörü tarafından yapılır.
 • Toplantının gündemi Komite Lideri ve Komite Koordinatörü tarafından belirlenir.
 • Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.
 • Komite toplantı notları Komite Koordinatörü ve yardımcısı tarafından kayıt altına alınır ve yayınlanır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri

 • Tüm süreçlerimizi insana ve çevreye saygı çerçevesinde yönetir ve sürekli iyileştiririz.
 • Süreç ve işlerimizi tasarlar ve yönetirken sürdürülebilirlik alanında ulusal ve uluslararası uygulamaları takip etmeyi ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile sürece olumlu katkı sağlamayı amaçlarız.
 • Risk ve fırsat yönetimimizde ESG unsurlarını gözetiriz (ESG: Environmental, Social, Governance / Çevresel, Sosyal, Yönetişim).
 • Sürdürülebilirliği şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder, tüm paydaşlarımızla sorumlu, etik, şeffaf ve katılımcı bir iletişim yürütürüz.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum kültürüyle bütünleştirilmesi ve içselleştirilmesine ilişkin farkındalık eğitimleri planlar ve düzenleriz.
 • Sektörümüzü yakından ilgilendiren teknolojik gelişme, yenilik ve fırsatları takip ederiz, şirketimiz bünyesinde uygulamaya titizlikle dikkat ederiz.
 • Ar-Ge kabiliyetlerimizin arttırılmasına odaklanır, insan sermayemizin gelişimine önem veririz.
 • Data Market etik ilkeleri gereği dil, din, ırk, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep vb. sebepler doğrultusunda kişiler arasında yapılan her türlü ayrımcılığı reddederiz. Çalışanlarımızın çeşitliliği  insan kaynağımızın en önemli unsurlarındandır.
 • Çalışanlarımızın eğitim ve gelişimi için yatırım yapmaya özen gösteririz. Çalışanlarımızın mesleki ve teknik  gelişimi ile birlikte gönüllülük faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmesini destekleriz.
 • İklim değişikliğinin engellenmesi ve iklim değişikliğine adaptasyon için faaliyetler yürütür ve bu yöndeki faaliyetleri destekleriz.
 • Başta enerji olmak üzere; tüm doğal ve üretilmiş kaynakları optimum düzeyde ve verimli kullanmaya özen gösteririz.
 • Tedarikçilerimizin çevre dostu ürün ve hizmetlerinden fayda sağlamak için tedarikçilerimizle işbirliği yapar ve sürdürülebilirliği tedarik zincirine yaymaya çalışırız.
 • Sürdürülebilirlik faaliyet ve performansımızı her yıl  raporlar, raporlama sürecimizde sürdürülebilirlik stratejilerimizi gözden geçiririz.

Politikanın Güncelliği ve Yayınlanması

Sürdürülebilirlik ve ilgili tüm politikalarımızı en az yılda bir defa olacak şekilde gözden geçirir, gerekli durumlarda günceller ve geliştiririz.

Politikamızı web sitemizde yayımlayarak tüm paydaşlarımızla şeffaf şekilde paylaşır ve bilgilendiririz.

 

Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam