Dijital Sözlük
0212 337 0707
İnsan Kaynakları

SonarQube Nedir? Ubuntu SonarQube Kurulumu Nasıl Yapılır?

SonarQube Nedir ?

SonarQube, 29 programlama dilindeki hataları, kod kokularını tespit etmek için statik kod analizi ile otomatik incelemeler yapmak üzere kod kalitesinin sürekli denetimi için SonarSource tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir platformdur.

Sonarqube Ubuntu Kurulumu Nasıl Yapılır?

İlk olarak makinemize Java 11 kuruyoruz.

$ sudo apt-get install openjdk-11-jdk -y

Ardından PostgreSql kuruyoruz.

$ sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ `lsb_release -cs`-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
$ wget -q https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc -O - | sudo apt-key add -
$ sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y

Postgresql servisini başlatıyoruz.

$ sudo systemctl enable postgresql
$ sudo systemctl start postgresql

User adımını yapıyoruz.

$ su - postgres
$ createuser sonar

Gerekli setlemeleri yapıyoruz.

$ psql

Database de gerekli setlemerini tamamladık. (şifre bölümünü değiştirmeyi unutmayın)

ALTER USER sonar WITH ENCRYPTED password 'birsifregiriniz';
CREATE DATABASE sonarqube OWNER sonar;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sonarqube to sonar;

Postgresqlden çıkıyoruz.

\q
$ exit

SonarQube Kurulumuna Başlayalım

SonarQube dosyalarını açmak için gerekli olan zip yardımcı programını yükleyelim.

$ sudo apt-get install zip -y

SonarQube dağıtım dosyalarını indirelim.

$ sudo wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-9.6.1.59531.zip

$ sudo unzip sonarqube-9.6.1.59531.zip

$ sudo mv sonarqube-9.6.1.59531 /opt/sonarqube

SonarQube Grubu ve Kullanıcısı ekleyelim.

$ sudo groupadd sonar
$ sudo useradd -d /opt/sonarqube -g sonar sonar
$ sudo chown sonar:sonar /opt/sonarqube -R

SonarQube konfigürasyonunu yapalım.

$ sudo nano /opt/sonarqube/conf/sonar.properties

Dosya açıldıktan sonra başında ki “#” kaldıralım ve gerekli bilgileri girelim.

!! Burası kritik arkadaşlar doğru yere setlemek önemli yoksa servis çalışmıyor.

sonar.jdbc.username=sonar
sonar.jdbc.password=birşifregiriniz

Postgresql altına bu setlemeyi yapıyoruz.

sonar.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/sonarqube

Kaydedip çıkıyoruz.

Sonar script dosyasını düzenleyelim.

$ sudo nano /opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh

Dosya açıldıktan sonra  ” #RUN_AS_USER= ” satırını

RUN_AS_USER=sonar

şeklinde ayarlayıp kaydedip çıkıyoruz.

SonarQube’u sistem açılışında başlatmak için bir systemd hizmet dosyası oluşturalım.

$ sudo nano /etc/systemd/system/sonar.service

Açılan dosyada aşağıdaki bilgileri yapıştıralım.

[Unit]
Description=SonarQube service
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=forking

ExecStart=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
ExecStop=/opt/sonarqube/bin/linux-x86-64/sonar.sh stop

User=sonar
Group=sonar
Restart=always

LimitNOFILE=65536
LimitNPROC=4096

[Install]
WantedBy=multi-user.target

SonarQube servisini ektif edelim.

$ sudo systemctl enable sonar
$ sudo systemctl start sonar

Kernel sistem limitlerini değiştirelim

$ sudo nano /etc/sysctl.conf

Dosya açıldıktan sonra içerisine yapıştıralım ve çıkalım.

vm.max_map_count=262144
fs.file-max=65536
ulimit -n 65536
ulimit -u 4096

Makinemizi yeniden başlatalım.

$ sudo reboot

Artık herşey tamam SonarQube arayüzüne 9000 portundan erişim sağlayabilirsiniz.

http://xxxxxxx:9000

Bir yanıt yazın

Arama yapmak için yazmaya başlayın.
Sitemizde kullanımı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, ölçmek ve ziyaret tercihlerinizi hatırlamak için çerezler kullanmaktayız. Detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.
Tamam